główna zawartość
artykuł nr 1

Postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro pn: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „ Modernizacja - wymiana wewnętrznej instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół i Placówek im. H .Kołłątaja w Zawierciu przy ul. Miodowej 1”.

obrazek

Zawiercie dnia 09.08.2019 r. 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Zamawiający : Powiat Zawierciański -  Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych  w Zawierciu ul. Rataja 29 a

 

Informuje , że  zostało wszczęte postępowanie na:  Opracowanie  dokumentacji  projektowej  dla zadania  „ Modernizacja – wymiana  wewnętrznej  instalacji c.o.  w budynku  Zespołu Szkół i Placówek im. H .Kołłątaja w Zawierciu przy ul. Miodowej 1”.  

 

1.1 Zamawiający  nie przewiduje składania  ofert częściowych .

1.2 Zamówienie składa się z jednej części .

2. Opis przedmiotu zamówienia :

2.1. Zakres dokumentacji projektowej budynku powinien obejmować następujące prace:

całkowitą  wymianę instalacji centralnego ogrzewania  budynku,

instalację zaworów termostatycznych,

instalację zaworów podpionowych,

regulację pogodową,

wykonanie niezbędnych prac związanych z  dostosowaniem  istniejącej kotłowni   do nowej instalacji c.o. wraz z malowaniem pomieszczenia kotłowni  i uzupełnieniem brakującej izolacji  termicznej  na instalacji ,

wykonanie robót  towarzyszących , związanych w wymianą  instalacji  c.o. ( malowanie ścian i sufitów  w niezbędnym zakresie , uzupełnienie  otworów w stropach , uzupełnienie posadzek i okładzin ścian ) oraz uwzględnienie  innych robót  wynikających z ewentualnych kolizji  przy prowadzeniu nowoprojektowanej instalacji c.o. 

uwzględnienie  w pomieszczeniach szatni i ciągu komunikacyjnym  znajdujących się w piwnicach  budynku  następujących  robót remontowych :

odgrzybianie  ścian , wykonanie tynków  renowacyjnych , przygotowanie , szpachlowanie  i  pomalowaniem  ścian i sufitów  ,

wyłożenie podłóg płytkami  antypoślizgowymi ,

pomalowanie ścianek z siatki  między boksami w szatniach  uczniów

uzupełnienie oświetlenia

2.2. Zakres opracowania winien obejmować:

Inwentaryzację budowlaną w zakresie niezbędnym do celów projektowych zawierającą co najmniej :

zwymiarowane  rzuty wszystkich kondygnacji  nadziemnych  i podziemnych  z podaniem  powierzchni poszczególnych pomieszczeń ,

przekroje przez wszystkie kondygnacje z zaznaczonymi wysokościami  charakterystycznych punktów ( rzędnych posadzek , podestów  klatek schodowych , dachu)

Projekt budowlany i wykonawczy  całkowitej wymiany instalacji c.o  w budynku oraz dostosowania istniejącej kotłowni do nowej instalacji  c.o. i remontu  szatni

kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robót .

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR).

Zbiorcze zestawienie  kosztów  robót

Wypełnioną ANKIETĘ TECHNICZNO -EKONOMICZNĄ ( załącznik Nr 5 do Specyfikacji )

   2.3.Projektant  uzyska we własnym zakresie  i na własny koszt :

wszelkie  materiały wyjściowe  do projektowania, w tym mapę zasadniczą ,

niezbędne opinie , uzgodnienia, pozwolenia ,  w tym decyzje o pozwoleniu na   budowę lub zgłoszenie robót  - jeżeli wymagane , sprawdzeń  rozwiązań projektowych  w zakresie    wynikającym  z obowiązujących  przepisów

  2.4.Projektant zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z należytą  starannością w sposób zgodny z ustaleniami zawartymi w Specyfikacji oraz wymaganiami przepisów prawnych, a w szczególności:

 

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (Dz.U. z dnia 22.06.2018 r., poz. 1202, z późn. zm.)

2) Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w  sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U.  z 2018 r poz. 1935  ),

3) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu      funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r poz. 1129),

 4) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie   określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,  obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-  użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),

5) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich  usytuowanie ( tj: Dz.U. z 2019 r .poz. 1065 ),

6) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zm. ),

  7) obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2.5  Przekazana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet Przedmiotu umowy. Posiadać będzie oświadczenie Projektanta w powyższym zakresie, podpisane przez sprawdzających, odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań( jeżeli jest wymagane) .

 

2.6 W STWiOR będą zastosowane wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania w budownictwie będą mogły być zastosowane w dokumentacji projektowej po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

2.7  Zamawiający wymaga, by STWiOR określała parametry techniczne i wymagania funkcjonalne zastosowanych wyrobów albo podawała przykładowo 2 - 3 handlowe nazwy tych wyrobów, które spełniają parametry przewidziane w dokumentacji projektowej, w celu zapewnienia konkurencyjności przy zamawianiu tych wyrobów.

  2.8  Forma opracowania dokumentacji  projektowej

 

Wersja papierowa

 

5 egz. projektu budowlanego i  wykonawczego

4 egz. inwentaryzacji budowlanej

2 egz. przedmiaru  robót

2 egz. kosztorysu inwestorskiego

2 egz. STWiOR

2 egz. Wypełnionej ankiety techniczno –ekonomicznej

2 egz. Zbiorczego zestawienia  kosztów 

 

Wersja elektroniczna

 

1 komplet  pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na płycie  CD  w formie  plików PDF , dodatkowo przedmiar robót  i  kosztorys inwestorski w formie plików  w formacie  ath .

 

Zaleca się aby Wykonawca  dokonał  wizji  lokalnej , celem  pozyskania informacji , które  mogą być  konieczne  do przygotowania  oferty  oraz do zawarcia umowy  i wykonania  zamówienia

 

2.9. Krótka charakterystyka  obiektu.

Budynek  Zespołu Szkół  i Placówek im. H. Kołłątaja  zlokalizowany w Zawierciu przy ul. Miodowej 1 . 

rodzaj fundamentów:  ławy żelbetowe,

rodzaj konstrukcji: słupy żelbetowe, prefabrykowane ściany  żelbetowe , ściany ocieplone styropianem  gr.14 cm 

typ i rodzaj dachu: stropodach wentylowany  , płyty korytkowe,  ocieplony styropapą  gr. 20 cm. 

rodzaj stropów: prefabrykowane , płyty kanałowe

ilość kondygnacji  nadziemnych: 3

ilość kondygnacji podziemnych: 1

kubatura budynku - 17 901 m3

powierzchnia użytkowa  -  3 713 m2

powierzchnia zabudowy- 2068 m2

źródło ciepła -  kotłownia wbudowana na węgiel  typu ekogroszek, wyposażona w kocioł  o mocy 240 kW

zapotrzebowanie mocy  wg  audytu energetycznego – 231,66 kW

 

Termin składania ofert: 21.08.2019 r . do godz. 09:30  

 

4. Miejsce składania ofert :Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych, 42-400 Zawiercie, ul. Rataja 29a  , sekretariat pok. nr 1.

 

5. Forma składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej zgodnie z wymaganiami zawartymi w  Specyfikacji .

Nie dopuszcza się składania ofert w formie   elektronicznej lub faksem.

Ofertę należy umieścić  w zapieczętowanej  kopercie  w sposób  gwarantujący  zachowanie poufności  jej treści , oznaczonej  napisem :

 

„ Opracowanie  dokumentacji  projektowej  dla zadania  „ Modernizacja – wymiana  wewnętrznej  instalacji c.o.  w budynku  Zespołu Szkół i Placówek im. H .Kołłątaja w Zawierciu przy ul. Miodowej 1” - z dopiskiem

 

 „ nie otwierać  przed dniem 21.08.2019 r.  godz. 10:00 ”

 

  Na kopercie należy również  podać nazwę Wykonawcy

 

6. Miejsce i termin otwarcie ofert.

Otwarcie  ofert  nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek  Oświatowo-Wychowawczych , 42-400 Zawiercie ,ul. Rataja 29 a,  pokój nr  6 w dniu  21.08.2019 r  o godz. 10:00  

UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty  do Zamawiającego

7. Termin realizacji zamówienia :  maksymalnie do 15.11.2019 r .

 

8. Udzielenie zamówienia Wykonawcy .

8.1. Wybór  oferty nastąpi  zgodnie  z  § 6  Regulaminu  udzielania  zamówień   publicznych  o wartości szacunkowej  nieprzekraczającej  kwoty 30 000 euro, wprowadzonym  Zarządzeniem  Nr 9/2016 Dyrektora ZOEASiPOW w Zawierciu .

8. 2. Informacja  o  zawarciu umowy  zostanie  zamieszczona  na stronie  internetowej  Zamawiającego ( zakładka ; zamówienia do 30 000 euro) oraz  na  www.zoeas-zawiercie.4bip.pl

 9. Informacje szczegółowe  na temat zamówienia dostępne są  w Dziale Technicznym  nr. tel. 32/67 102 54, adres e-mail: martawalag@zoeas.com.pl  oraz przetargi@zoeas.com.pl

Osobą  upoważnioną  przez Zamawiającego do kontaktu w sprawach dot. przedmiotu zamówienia oraz proceduralnych : Marta Waląg  - tel. 32/ 6710254

 

Zatwierdził: mgr Andrzej Karolczyk - Dyrektor ZOEASiPOW 

artykuł nr 2

Postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro pn: „Modernizacja pracowni gastronomicznej w celu dostosowania jej do montażu nowego wyposażenia w budynku Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu”.

 

Zawiercie dnia  02.08.2019 r.

 

OGŁOSZENIE

 

 

Zamawiający : Powiat Zawierciański -  Zespół Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych , ul. Rataja 29 a,

  42-400 Zawiercie  informuje  ,że  zostało wszczęte postępowanie  pn :

 

 „Modernizacja  pracowni  gastronomicznej w celu dostosowania jej  do montażu  nowego wyposażenia  w budynku  Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja  w Zawierciu”.

Zamawiający  nie przewiduje   składania  ofert częściowych .

 

2.1.Zakres  prac przewidzianych do wykonania .

2.1.1. Pracownia  gastronomiczna - oznaczona  w dokumentacji  projektowej jako pomieszczenie 1/1

 prace demontażowe w  zakresie :

rozbiórki  posadzki  z płytek  wraz z wylewką  cementową ,

rozbiórki podbudowy posadzki w miejscu przewidzianym do wykonania kanału technologicznego z korytek

rozebranie okładziny ściennej z płytek

demontaż  drzwi , poszerzenie otworu  drzwiowego  do pracowni  gastronomicznej

przebicie otworu drzwiowego do  sali lekcyjnej  i zaślepienie go  płytą  g-k

demontaż starej instalacji  elektrycznej,  wodno -  kanalizacyjnej wraz z osprzętem

 

prace montażowe w  zakresie :

wykonania tynków w miejscach  przebudowy kominów , demontażu płytek ściennych oraz usunięcia przegród budowlanych 

wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i suficie

wykonanie  malowania sufitów i  ścian  farbą lateksową  na wysokości powyżej 2,10 m od posadzki  oraz lamperii  farbą olejną  na wysokości  do 2,10 m, 

wykonanie  kanału technologicznego,

wykonania nowej posadzki antypoślizgowej z płytek gres w pracowni  gastronomicznej,

wykonanie nowej okładziny  ściennej z płytek ,

montaż nowych drzwi aluminiowych  do pracowni ,

wykonanie nowej instalacji  wentylacji mechanicznej nawiewno-  wywiewnej  wraz z przebudową istniejących  kominów wentylacyjnych,

wykonanie  nowej instalacji wod –kan   w zakresie  niezbędnym do podłączenia, zlewów  kuchennych, umywalki  oraz  pieca konwekcyjno – parowego,( bez kosztu baterii -5 szt. , zlewozmywaków- 5 szt. i pieca  konwekcyjno parowego )

wykonanie nowej instalacji elektrycznej  w pracowni ,

wymiana grzejników,

wykonanie nawiewów pod oknami ,

zakup i montaż nowych okapów kuchennych, 

montaż  z podłączeniem kuchenek elektrycznych czteropalnikowych ( bez kosztu kuchenek)

wymiana  kanalizacji sanitarnej w piwnicy , 

wywóz i utylizacja gruzu i materiałów z rozbiórki

2.1.2. Korytarz  - oznaczona  w dokumentacji  projektowej jako pomieszczenie  1/3 i 1/4

wykucie drzwi w korytarzyku poszerzenie otworu drzwiowego

montaż  nowych drzwi aluminiowych

modernizacja istniejącej rozdzielni elektrycznej zlokalizowanej w korytarzyku

wykonanie nowej instalacji oświetlenia  w korytarzyku  oraz  wyprowadzenie z rozdzielni instalacji elektrycznej z  korytarzyka do  drugiej pracowni  gastronomicznej  (pom.1/2)

skucie starej wylewki  i  posadzki z lastryko

wykonanie  nowej wylewki

wywóz  i utylizacja  gruzu i materiałów z rozbiórki

 

Wycena  powinna  odpowiadać  wymaganiom opisanym w Specyfikacji i wszystkich  załącznikach do niej( w tym w projekcie budowlanym,  przedmiarze robót  oraz STWiORB ) , jak również nie ujętymi  w dokumentacji  postępowania  o udzielenie zamówienia , a bez których nie można wykonać zamówienia, w tym w szczególności: robociznę, użyte  materiały , pracę sprzętu  ,  roboty  przygotowawcze,  porządkowe, organizację terenu robót wraz z jego późniejszą likwidacją, koszty nadzoru technicznego ,  utylizacji materiałów z rozbiórki, składowania i wywozu gruzu, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikające z umowy, a także podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym należny podatek VAT

 

Parametry materiałów  użytych  do zabudowy zgodne z projektem budowlanym

 

Zaleca się aby Wykonawca  dokonał  wizji  lokalnej , celem  pozyskania informacji , które  mogą być  konieczne  do przygotowania  oferty  oraz do zawarcia umowy  i wykonania  zamówienia .

 

Zakres  prac  do wykonania  zgodny  z  opisem  wyżej  i   załączonym przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji  oraz  dokumentacją projektową  i STWiORB  w tym zakresie .

Zamawiający informuje ,że  dokumentacja projektowa  obejmuje  szerszy zakres do wykonania  , jednak Wykonawcę obowiązywać  będzie jedynie  zakres prac  wyszczególniony w  opisie przedmiotu zamówienia i załączonym  przedmiarze robót  wraz z dokumentacją projektową  w tym zakresie.

 

 

2.3. Roboty będą prowadzone  w czynnym  obiekcie od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7:00- 19:00  . W okresie trwania umowy  do 31 08.2019 r. ( okres wakacyjny )  w obiekcie będą przebywać  jedynie pracownicy  administracji i obsługi  szkoły. Natomiast w okresie od  01.09. 2019 (rok szkolny) będą odbywać się  zajęcia szkolne .

W związku z powyższym  Wykonawca  przed przystąpieniem do robót  budowlanych  zobowiązany będzie do wykonania stosownych uzgodnień organizacyjno-  technicznych  z upoważnionym przedstawicielem  budynku.

2.4. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania  prac przestrzegając  przepisów bhp przy prowadzeniu robót budowlanych

2.5.Wykonawca  będzie zobowiązany  do bieżącego (codziennego) sprzątania  po robotach budowlanych

2.6.Zamawiający wymaga, aby gwarancja na roboty stanowiące przedmiot zamówienia wynosiła  min 36  miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego  wykonanych robót.

 

3.  Termin składania ofert:  13.08.2019 r. do godz. 09:00 

Miejsce składania ofert :Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych, 42-400 Zawiercie, ul. Rataja 29 a  , sekretariat pok. nr 1.

Forma składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.

Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej lub faksem.

Ofertę należy umieścić  w zapieczętowanej  kopercie  w sposób  gwarantujący  zachowanie poufności  jej treści , oznaczonej  napisem :

 

„Modernizacja  pracowni  gastronomicznej w celu dostosowania jej  do montażu  nowego wyposażenia  w budynku  Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja  w Zawierciu”  -  nie otwierać  przed dniem 13.08.2019  godz. 09:30 .”

 

Na kopercie należy również  podać nazwę Wykonawcy

 

Miejsce i termin otwarcia  ofert.

Otwarcie  ofert  nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek  Oświatowo-Wychowawczych , 42-400 Zawiercie ,ul. Rataja 29 a,  pokój nr  6 w dniu  13.08.2019 r. godz. 09:30 .

UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty   do Zamawiającego

Termin realizacji zamówienia  : 90 dni od  dnia zawarcia umowy.

Udzielenie zamówienia Wykonawcy .

8.1. Wybór  oferty nastąpi  zgodnie  z  § 6  Regulaminu  udzielania  zamówień   publicznych  o wartości szacunkowej  nieprzekraczającej  kwoty 30 000 euro, wprowadzonym  Zarządzeniem  Nr 9/2016  Dyrektora ZOEASiPOW w Zawierciu .

8. 2. Informacja  o  zawarciu umowy  zostanie  zamieszczona  na stronie  internetowej  Zamawiającego ( zakładka ; zamówienia do 30 000 euro).

 

Informacje szczegółowe  na temat zamówienia zawarte są w Specyfikacji  i  dostępne są  w Dziale Technicznym  nr. tel. 32/67 102 54, adres e-mail: martawalag@zoeas.com.pl lub przetargi@zoeas.com.pl

Osobą  upoważnioną  przez Zamawiającego do kontaktu w sprawach dot. przedmiotu zamówienia oraz proceduralnych : Marta Waląg  - tel. 32/ 6710254

 

 

 

 

Zatwierdził: mgr Andrzej Karolczyk - Dyrektor ZOEASiPOW

artykuł nr 3

Postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro pn.: ”Zakup i dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu oraz dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu w II półroczu 2019 r.”

Zawiercie, dnia  17.07.2019r.

 

OGŁOSZENIE

 

Powiat Zawierciański-Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych z siedzibą przy ul. Rataja 29a w Zawierciu, który działa w imieniu i na rzecz szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Zawierciański,

reprezentowanym przez:

Andrzeja Karolczyka–Dyrektora ZOEASiPOW, działającego na podstawie Uchwały Nr 117/605/09 Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z dnia 08.09.2009r., Uchwały Nr XVIII/183/16 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 31.03.2016r. oraz Uchwały Nr 84/565/16 Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z dnia 12.07.2016r.

 

informuje, że zostało wszczęte postępowanie pn.:

„Zakup i dostawa artykułów żywnościowych  dla Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu  oraz dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu  w II  półroczu 2019r”.

 

Oferty częściowe:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie składa się z dwóch części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia.

Część I:  „Zakup i dostawa artykułów żywnościowych tj.: mięsa, wędlin, nabiału, tłuszczów, ryb, jaj, warzyw, owoców, pieczywa, przypraw, produktów zbożowych oraz różnych produktów spożywczych dla Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu
w II  półroczu 2019r.”

 

Część II: „Zakup i dostawa artykułów żywnościowych tj.: mięsa, wędlin, nabiału, tłuszczów, ryb, jaj, warzyw, owoców, pieczywa, przypraw, produktów zbożowych oraz różnych produktów spożywczych dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu  w II półroczu 2019r.”.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w Specyfikacji.

1.Termin składania ofert: do dnia 25.07.2019r. do godz. 10:00

 

2.Miejsce składania ofert: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych, ul. Rataja 29a, 42-400 Zawiercie, sekretariat - pokój nr 1

 

3.Forma składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.

Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej lub faksem.

Ofertę należy umieścić w zapieczętowanej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści, oznaczonej napisem: „Zakup i dostawa artykułów żywnościowych  dla Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu  oraz dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu  w II  półroczu 2019r” - nie otwierać  przed dniem 25.07.2019r.  do godz. 10:30”

Na kopercie należy również  podać nazwę i adres Wykonawcy.

 

4.Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie  ofert  nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych, 42-400 Zawiercie,
ul. Rataja 29a, pokój nr 6 w dniu 25.07.2019r. godz. 10:30

 

UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

 

5.Termin realizacji zamówienia:

dla I i II części: od 01.09.2019r. do 31.12.2019r.

 

6.Udzielenie zamówienia Wykonawcy:

6.1. Wybór  oferty nastąpi  zgodnie  z  § 6  Regulaminu  udzielania  zamówień   publicznych  o wartości szacunkowej  nieprzekraczającej  kwoty 30 000 euro, wprowadzonym  Zarządzeniem 
Nr 9/2016  Dyrektora ZOEASiPOW w Zawierciu.

 

6.2. Informacja  o  zawarciu umowy  zostanie  zamieszczona  na stronie  internetowej  Zamawiającego (zakładka; zamówienia do 30 000 euro).

 

7.Informacje szczegółowe  na temat zamówienia dostępne są  w Dziale Technicznym  nr. tel. 32/67 102 54 wew .16, adres e-mail: przetargi@zoeas.com.pl

Osobą  upoważnioną  przez Zamawiającego do kontaktu w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia oraz proceduralnych jest Pani Milena Jędrychowska- tel. 32/ 6710254 wew. 16.

 

 

 

 

Zatwierdził: mgr Andrzej Karolczyk

Dyrektor ZOEASiPOW

artykuł nr 4

Postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro pn: „Modernizacja pracowni gastronomicznej w celu dostosowania jej do montażu nowego wyposażenia w budynku Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu”.

Zawiercie dnia  15.07.2019 r.  

 

OGŁOSZENIE

 

 

Zamawiający : Powiat Zawierciański -  Zespół Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych , ul. Rataja 29 a,

  42-400 Zawiercie  informuje  ,że  zostało wszczęte postępowanie  pn :

 

 „Modernizacja  pracowni  gastronomicznej w celu dostosowania jej  do montażu  nowego wyposażenia  w budynku  Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja  w Zawierciu”.

Zamawiający  nie przewiduje   składania  ofert częściowych .

 

2.1.Zakres  prac przewidzianych do wykonania .

2.1.1. Pracownia  gastronomiczna - oznaczona  w dokumentacji  projektowej jako pomieszczenie 1/1

 prace demontażowe w  zakresie :

rozbiórki  posadzki  z płytek  wraz z wylewką  cementową ,

rozbiórki podbudowy posadzki w miejscu przewidzianym do wykonania kanału technologicznego z korytek

rozebranie okładziny ściennej z płytek

demontaż  drzwi , poszerzenie otworu  drzwiowego  do pracowni  gastronomicznej

przebicie otworu drzwiowego do  sali lekcyjnej  i zaślepienie go  płytą  g-k

demontaż starej instalacji  elektrycznej,  wodno -  kanalizacyjnej wraz z osprzętem

 

prace montażowe w  zakresie :

wykonania tynków w miejscach  przebudowy kominów , demontażu płytek ściennych oraz usunięcia przegród budowlanych 

wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i suficie

wykonanie  malowania sufitów i  ścian  farbą lateksową  na wysokości powyżej 2,10 m od posadzki  oraz lamperii  farbą olejną  na wysokości  do 2,10 m, 

wykonanie  kanału technologicznego,

wykonania nowej posadzki antypoślizgowej z płytek gres w pracowni  gastronomicznej,

wykonanie nowej okładziny  ściennej z płytek ,

montaż nowych drzwi aluminiowych  do pracowni ,

wykonanie nowej instalacji  wentylacji mechanicznej nawiewno-  wywiewnej  wraz z przebudową istniejących  kominów wentylacyjnych,

wykonanie  nowej instalacji wod –kan   w zakresie  niezbędnym do podłączenia, zlewów  kuchennych, umywalki  oraz  pieca konwekcyjno – parowego,( bez kosztu baterii -5 szt. , zlewozmywaków- 5 szt. i pieca  konwekcyjno parowego )

wykonanie nowej instalacji elektrycznej  w pracowni ,

wymiana grzejników,

wykonanie nawiewów pod oknami ,

zakup i montaż nowych okapów kuchennych, 

montaż  z podłączeniem kuchenek elektrycznych czteropalnikowych ( bez kosztu kuchenek)

wymiana  kanalizacji sanitarnej w piwnicy , 

wywóz i utylizacja gruzu i materiałów z rozbiórki

2.1.2. Korytarz  - oznaczona  w dokumentacji  projektowej jako pomieszczenie  1/3 i 1/4

wykucie drzwi w korytarzyku poszerzenie otworu drzwiowego

montaż  nowych drzwi aluminiowych

modernizacja istniejącej rozdzielni elektrycznej zlokalizowanej w korytarzyku

wykonanie nowej instalacji oświetlenia  w korytarzyku  oraz  wyprowadzenie z rozdzielni instalacji elektrycznej z  korytarzyka do  drugiej pracowni  gastronomicznej  (pom.1/2)

skucie starej wylewki  i  posadzki z lastryko

wykonanie  nowej wylewki

wywóz  i utylizacja  gruzu i materiałów z rozbiórki

 

Wycena  powinna  odpowiadać  wymaganiom opisanym w Specyfikacji i wszystkich  załącznikach do niej( w tym w projekcie budowlanym,  przedmiarze robót  oraz STWiORB ) , jak również nie ujętymi  w dokumentacji  postępowania  o udzielenie zamówienia , a bez których nie można wykonać zamówienia, w tym w szczególności: robociznę, użyte  materiały , pracę sprzętu  ,  roboty  przygotowawcze,  porządkowe, organizację terenu robót wraz z jego późniejszą likwidacją, koszty nadzoru technicznego ,  utylizacji materiałów z rozbiórki, składowania i wywozu gruzu, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikające z umowy, a także podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym należny podatek VAT

 

Parametry materiałów  użytych  do zabudowy zgodne z projektem budowlanym

 

Zaleca się aby Wykonawca  dokonał  wizji  lokalnej , celem  pozyskania informacji , które  mogą być  konieczne  do przygotowania  oferty  oraz do zawarcia umowy  i wykonania  zamówienia .

 

Zakres  prac  do wykonania  zgodny  z  opisem  wyżej  i   załączonym przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji  oraz  dokumentacją projektową  i STWiORB  w tym zakresie .

Zamawiający informuje ,że  dokumentacja projektowa  obejmuje  szerszy zakres do wykonania  , jednak Wykonawcę obowiązywać  będzie jedynie  zakres prac  wyszczególniony w  opisie przedmiotu zamówienia i załączonym  przedmiarze robót  wraz z dokumentacją projektową  w tym zakresie.

 

 

2.3. Roboty będą prowadzone  w czynnym  obiekcie od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7:00- 19:00  . W okresie trwania umowy  do 31 08.2019 r. ( okres wakacyjny )  w obiekcie będą przebywać  jedynie pracownicy  administracji i obsługi  szkoły. Natomiast w okresie od  01.09. 2019 (rok szkolny) będą odbywać się  zajęcia szkolne .

W związku z powyższym  Wykonawca  przed przystąpieniem do robót  budowlanych  zobowiązany będzie do wykonania stosownych uzgodnień organizacyjno-  technicznych  z upoważnionym przedstawicielem  budynku.

2.4. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania  prac przestrzegając  przepisów bhp przy prowadzeniu robót budowlanych

2.5.Wykonawca  będzie zobowiązany  do bieżącego (codziennego) sprzątania  po robotach budowlanych

2.6.Zamawiający wymaga, aby gwarancja na roboty stanowiące przedmiot zamówienia wynosiła  min 36  miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego  wykonanych robót.

 

3.  Termin składania ofert:  25.07.2019 r.  do godz. 09:00 

Miejsce składania ofert :Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych, 42-400 Zawiercie, ul. Rataja 29 a  , sekretariat pok. nr 1.

Forma składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.

Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej lub faksem.

Ofertę należy umieścić  w zapieczętowanej  kopercie  w sposób  gwarantujący  zachowanie poufności  jej treści , oznaczonej  napisem :

 

„Modernizacja  pracowni  gastronomicznej w celu dostosowania jej  do montażu  nowego wyposażenia  w budynku  Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja  w Zawierciu”  -  nie otwierać  przed dniem 25.07.2019  godz. 09:30 .”

 

Na kopercie należy również  podać nazwę Wykonawcy

 

Miejsce i termin otwarcia  ofert.

Otwarcie  ofert  nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek  Oświatowo-Wychowawczych , 42-400 Zawiercie ,ul. Rataja 29 a,  pokój nr  6 w dniu  25.07.2019 r.  godz. 09:30 .

UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty   do Zamawiającego

Termin realizacji zamówienia  : 90 dni od  dnia zawarcia umowy.

Udzielenie zamówienia Wykonawcy .

8.1. Wybór  oferty nastąpi  zgodnie  z  § 6  Regulaminu  udzielania  zamówień   publicznych  o wartości szacunkowej  nieprzekraczającej  kwoty 30 000 euro, wprowadzonym  Zarządzeniem  Nr 9/2016  Dyrektora ZOEASiPOW w Zawierciu .

8. 2. Informacja  o  zawarciu umowy  zostanie  zamieszczona  na stronie  internetowej  Zamawiającego ( zakładka ; zamówienia do 30 000 euro).

 

Informacje szczegółowe  na temat zamówienia zawarte są w Specyfikacji  i  dostępne są  w Dziale Technicznym  nr. tel. 32/67 102 54, adres e-mail: przetargi@zoeas.com.pl

Osobą  upoważnioną  przez Zamawiającego do kontaktu w sprawach dot. przedmiotu zamówienia oraz proceduralnych : Marta Waląg  - tel. 32/ 6710254

 

 

 

 

Zatwierdził.mgr Andrzej Karolczyk

Dyrektor ZOEASiPOW

artykuł nr 5

Postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro pn: „ Remont pokrycia części dachu na budynku II L.O. im. H. Malczewskiej w Zawierciu przy ul. Daszyńskiego 2

Zawiercie dnia  23.05.2019 r.  

OGŁOSZENIE

 

Zamawiający : Powiat Zawierciański -  Zespół Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych , ul. Rataja 29 a,

42-400 Zawiercie .

 

  Informuje  ,że  zostało wszczęte postępowanie  na:

 

 „ Remont  pokrycia części dachu na budynku II L.O. im. H. Malczewskiej  w Zawierciu przy ul. Daszyńskiego 2. 

 

Zamawiający nie  przewiduje   składania ofert częściowych .

  Zamówienie składa się z jednej części

2.2.Stan istniejący :

 

Część dachu przeznaczona do remontu  jest pokryta warstwą papy  termozgrzewalnej .Dach jest ocieplony  styropapą grubości 13 cm. .

W związku z nadmiernym zniszczeniem  wierzchniej warstwy papy termozgrzewalnej  nastąpiło  wielomiejscowe  rozszczelnienie  izolacji  wodochronnej i zalewanie pomieszczeń ( sal lekcyjnych i ciągów komunikacyjnych na najwyższej kondygnacji  budynku szkoły)  .

 

2.3.Zakres prac do wykonania  :

 

- demontaż  istniejącej  instalacji odgromowej

-  nacięcie  pęcherzy  ,  oczyszczenie i  osuszenie  istniejącego pokrycia dachowego

- demontaż  istniejącego włazu dachowego 1 szt. 

-  montaż nowego wyłazu dachowego  o wym. 90x90 cm wraz z wykonaniem  obróbki .

podstawa : prosta  z żywicy  poliestrowej wzmacnianej  włóknem  szklanym , izolacja termiczna  z twardej  pianki poliuretanowej , 

kopułka: akrylowa podwójna , przeźroczysta , przepuszczalność światła – 85 %,  współczynnik przenikania ciepła 3,0 W/m2K

- montaż  kominków wentylacyjnych

- drobne naprawy kominów  wentylacyjnych , przemalowanie  czapek kominowych  emulsją  asfaltowo- kauczukową  oraz przemalowanie  ścian kominów  farbą emulsyjną  fasadową( kolor szary)

- uszczelnienie  pokrycia dachu  w miejscach  rur  wywiewnych,

- wykonanie obróbek z papy termozgrzewalnej  wokół  kominów ,  przy  ogniomurach  i  wyłazie dachowym 

-  ułożenie wierzchniej warstwy  papy termozgrzewalnej SBS PYE PV250 S56  (-25)

- montaż instalacji odgromowej  ( materiał z demontażu ) 

- wykonanie  pomiarów instalacji odgromowej wraz ze sporządzeniem  protokołu  z pomiarów

-  uprzątnięcie miejsca  prowadzenia robót , wywóz i utylizacja  odpadów budowlanych .

 

Wymagania  niezbędne dla materiałów  przewidzianych do wykonania prac remontowych opisane w  załączniku  nr  2 a do Specyfikacji - parametry materiałów

 

Zakres  robót zgodny  z załączonym przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji

 

2.4. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania  prac przestrzegając  przepisów bhp przy prowadzeniu robót budowlanych

2.5.Wykonawca  będzie zobowiązany  do bieżącego (codziennego) sprzątania  po robotach budowlanych

2.6.Zamawiający wymaga, aby gwarancja na roboty stanowiące przedmiot zamówienia wynosiła  min 36  miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego  wykonanych robót

2.7.Zaleca się aby Wykonawca  dokonał wizji lokalnej  na w/w obiekcie  po wcześniejszym ustaleniu terminu  z  Zamawiającym.

 

 

  Termin składania ofert:  04.06.2019 r.  do godz. 09:00 

Miejsce składania ofert :Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych, 42-400 Zawiercie, ul. Rataja 29 a  , sekretariat pok. nr 1.

Forma składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.

Nie dopuszcza się składania   ofert w formie elektronicznej lub faksem.

Ofertę należy umieścić  w zapieczętowanej  kopercie  w sposób  gwarantujący  zachowanie poufności  jej treści , oznaczonej  napisem :

 

  „ Remont  pokrycia  części dachu na budynku  II L.O. im. H. Malczewskie w  Zawierciu przy ul. Daszyńskiego 2.  -  nie otwierać  przed dniem  04.06.2019

  godz. 09:30 .”

 

Na kopercie należy również  podać nazwę Wykonawcy

 

Miejsce i termin otwarcia  ofert.

Otwarcie  ofert  nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek  Oświatowo-Wychowawczych , 42-400 Zawiercie ,ul. Rataja 29 a,  pokój nr  6 w dniu  04.06.2019 r.  godz. 09:30 .

UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty   do Zamawiającego

Termin realizacji zamówienia  : 60 dni od  dnia zawarcia umowy.

Udzielenie zamówienia Wykonawcy .

8.1. Wybór  oferty nastąpi  zgodnie  z  § 6  Regulaminu  udzielania  zamówień   publicznych  o wartości szacunkowej  nieprzekraczającej  kwoty 30 000 euro, wprowadzonym  Zarządzeniem  Nr 9/2016  Dyrektora ZOEASiPOW w Zawierciu .

8. 2. Informacja  o  zawarciu umowy  zostanie  zamieszczona  na stronie  internetowej  Zamawiającego ( zakładka ; zamówienia do 30 000 euro).

 

Informacje szczegółowe  na temat zamówienia dostępne są  w Dziale Technicznym  nr. tel. 32/67 102 54, adres e-mail: przetargi@zoeas.com.pl

Osobą  upoważnioną  przez Zamawiającego do kontaktu w sprawach dot. przedmiotu zamówienia oraz proceduralnych : Marta Waląg  - tel. 32/ 6710254

 

Specyfikacja wraz z załącznikami dostępna jest na stronie www.zoeas.com.pl w zakładce "Zamówienia do 30 000euro"

 

Zatwierdził :

mgr Andrzej Karolczyk

Dyrektor ZOEASiPOW