główna zawartość
artykuł nr 1

Statut

Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Zawierciu jest jednostką obsługującą szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze, zwane jednostkami obsługiwanymi, dla których organem prowadzącym jest Powiat Zawierciański.

Zespół działa na podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności w oparciu o przepisy:

 1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz 1445 z późn. zm.)
 2. ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. , poz 2156 z późn. zm.)
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz 885 z późn. zm.)
 4. ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (teks jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz 330 z późn. zm.)
 5. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz 1986 z późn. zm.)
 6. Statutu Powiatu Zawierciańskiego
 7. Statutu

Do zadań Zespołu jako jednostki obsługującej szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze należy wykonywanie zadań własnych powiatu z zakresu oświaty finansowanych z subwencji oświatowej, dotacji oraz budżetu powiatu, a w szczególności:

 1. Zapewnienie warunków działania szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
 2. Zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym;
 3. Wykonywanie remontów obiektów szkolnych i placówek oświatowo-wychowawczych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;
 4. Zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej, w tym zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2013 roku, poz 330 z późn. zm.) i obsługi organizacyjnej szkoły lub placówki;
 5. Wyposażenie szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz innych zadań statutowych;
 6. Prowadzenie stałej obsługi w zakresie uregulowanym przepisami o zamówieniach publicznych.